Protokoll fört vid årsmöte i Fridhems Villaförening 2013-03-13 på Andreasgården

 Hanna Söderberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 

 1. Mötet fann sig stadgeenligt kallat.

 

 1. Godkändes bifogad närvaroförteckning som röstlängd.

 

 1. Godkändes utsänd dagordning.

 

 1. Valdes Hanna Söderberg till mötesordförande.

 

 1. Utsågs Ingela Malmqvist till mötessekreterare.

 

 1. Valdes Karin Ahlgren och Hanna Söderberg till justeringsmän tillika rösträknare.

 

 1. Föredrogs årsredovisningen med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för 2012 och informerades om att två medlemsmöten (inklusive årsmöte) och fyra styrelsemöten ägt rum.

 

 1. Föredrogs revisionsberättelsen för denna.

 

 1. Fastställdes resultat- och balansräkningen för 2012 (bifogas).

 

 1. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2012.

 

 1. Beslöts att styrelsen skulle bestå av sju ordinarie ledamöter och inga suppleanter

 

 1. Omvaldes Hanna Söderberg till ordförande på två år och Erik Lidström på två år.

 

 1. Till ordinarie styrelseledamot valdes Madelaine Debrif på två år (ersätter Christer Persson som avgår ur styrelsen)

 

Det antecknades att styrelsen härefter har följande sammansättning:

 

Ordförande                  Hanna Söderberg              vald till årsmötet 2015

Vice ordförande          Anette Strömblad             vald till årsmötet 2014

Ledamot                       Madelaine Debrif             vald till årsmötet 2015

Ledamot                      Agne Johansson                vald till årsmötet 2014

Ledamot                      Paul Olsson                      vald till årsmötet 2014

Ledamot                      Erik Lidström                     vald till årsmötet 2015

Ledamot                      Ingela Malmqvist              vald till årsmötet 2014

 

 1. Omvaldes Mikael Cressy till revisor på ett år och Johan Dieden till revisorssuppleant på ett år.

 

 1. Omvaldes Karin Ahlgren, Ann-Marie Nilsson och Helene Anderberg att ingå i valberedningen på ett år.
 2. Mötet diskuterades en till styrelsen inkommen fråga angående snöröjningen som anses ha blivit allt sämre i området. Frågan ställdes till mötet om vi kan agera gemensamt för att åstadkomma en förbättring. Samtidigt noterades att trottoarerna dock är vars och ens ansvar. Frågan diskuteras vidare i styrelsen.

 

Mötet diskuterade även om att gemensamt kan göra något för att lägga en fiber- kabel för data/tele/tv i gatan. Enligt tidigare gjorda efterforskningar blir det ändå alltför dyrt för var och en att ansluta sig. Frågan diskuteras vidare i styrelsen.

 

 1. Mötet beslöt att uppvakta vår avgående kyrkoherde Torkil Nilsson, som lämnar Slottsstadens Församling, med blommor och vin.

 

 1. Mötet avslutades av Hanna Söderberg som lämnade ordet vidare till kvällens gästföreläsare konditor/chokladmästare Jan Hedh.

 

 Vid protokollet:                                                           

 Ingela Malmqvist

 

 Justeras:

 Karin Ahlgren                                                                     Hanna Söderberg