Protokoll fört vid årsmöte i Fridhems Villaförening 2014-03-19

på Andreasgården

 

Hanna Söderberg hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 1. Mötet fann sig stadgeenligt kallat. 
 2. Godkändes bifogad närvaroförteckning som röstlängd. 
 3. Godkändes utsänd dagordning. 
 4. Valdes Hanna Söderberg till mötesordförande. 
 5. Utsågs Madelaine Debrif Hagelborn till mötessekreterare. 
 6. Valdes Kenneth Andrén och Eric Lidström till justeringsmän tillika rösträknare. 
 7. Föredrogs årsredovisningen med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för 2013 och informerades om att fyra medlemsmöten (inklusive årsmöte) och fyra styrelsemöten ägt rum. 
 8. Föredrogs revisionsberättelsen för denna. 
 9. Fastställdes resultat- och balansräkningen för 2013. Bilaga 1. 
 10. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2013. 
 11. Beslöts att styrelsen skulle bestå av sju ordinarie ledamöter och en suppleant. 
 12. Till vice ordförande valdes Pål Olson. 
 13. Till ordinarie styrelseledamot valdes Torbjörn Brorman, Lars Törngren samt Louise Andrén på två år, Anette Strömblad har avgått ur styrelsen under året. Erik Lidström och Madelaine Debrif Hagelborn är valda till 2015.

Det antecknades att styrelsen härefter har följande sammansättning: 

Ordförande                   Hanna Söderberg                                     vald till årsmötet 2015

Vice ordförande           Pål Olson                                                  vald till årsmötet 2016

Ledamot                       Madelaine Debrif Hagelborn                   vald till årsmötet 2015

Ledamot                       Torbjörn Brorman                                    vald till årsmötet 2016

Ledamot                       Lars Törngren                                           vald till årsmötet 2016

Ledamot                       Erik Lidström                                            vald till årsmötet 2015

Ledamot                       Louise Andrén                                          vald till årsmötet 2016

Suppleant                      Ingela Malmqvist                                     vald till årsmötet 2015 

       14. Omvaldes Mikael Cressy till revisor på ett år och Johan Dieden till revisorssuppleant på ett år.
       15. Omvaldes Karin Ahlgren, Ann-Marie Nilsson och Helene Anderberg att ingå i valberedningen på ett år.
       17. Inga inkomna motioner.
       18. Årsmötet avslutades av Hanna Söderberg som lämnade ordet vidare till Leif Mazetti Nissen som presenterade kvällens gäster Olle
            Thor, trafikhandläggare på gatukontoret
och Åke Hesslekrans, enhetschef planering, stadsbyggnadskontoret.

  

Efter årsmötesförhandlingarna fortsatte mötet med föredrag av de särskilt inbjudna gästerna.

Mötet diskuterade parkeringssituationen, efter presentation av Olle Thor om trafikfrågor i allmänhet och särkskilt om den nya parkeringssituationen på Fridhem.

Mötet ansåg att parkeringssituationen är ohållbar som den är nu. Man ansåg vidare att något måste göras för att få bort pendel- och långtidsparkerare. Efter handuppräckning noterades att de närvarande medlemmarna röstade för parkeringsautomater i området.

Det konstaterades även att gatustädningen inte fungerar i området delvis beroende på den nya parkeringssituationen men även tidigare var det problem.

Avslutningsvis enades mötet om, att hur parkeringsproblematiken ska lösas, överlåts till den arbetsgrupp som styrelsen utser och att detta ska ske i samråd med Olle Thor.

Frågan bör hanteras skyndsamt, vilket även Olle Thor instämde i. 

Mötet diskuterade bygglovsprocesser i Fridhem och särskilt för Troja 2, efter presentation av Åke Hesslekrans om Bygglovs- och planprocessen i Malmö i stort, flera nya planerade byggprojekt i Fridhem samt frågan om skriften ”Riktlinjer för Fridhem” fortfarande är aktuell. Mötet ansåg att en förtätning av området både strider mot medlemmarnas önskemål och mot texten i "Riktlinjer för Fridhem etc.", antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2000.  

Åke Hesslekrans framförde att enligt stadsbyggnadskontoret är det viktigast hur Troja 2 ser ut mot Limhamnsvägen. Han tyckte även att det var ett utmärkt tillfälle att behålla karaktären på huset. Medlemmarna invände dock angående den vita 3-vånings tillbyggnaden på baksidan av det gula tegelhuset och som inte alls överensstämmer med husets 50-tals arkitektur. Mötet ansåg även att påståendet om att huset inte är attraktivt som 2-familjsboende och att det därför kan byggas om och utökas till 7 lägenheter inte är korrekt. Noteras bör att tillbyggnadens stora perspektivfönster från golv till tak medför total insyn i de närbelägna villorna, ex Zlatans hus. Mötet ansåg vidare att man inte bryr sig om invånarna på Fridhem. 

Mötet såg stora risker i att detaljplaneändringen för Troja 2 blir prejudicerande för området, vilket kan leda till att ett antal andra fastigheter byggs om till hyreslägenheter på samma sätt och att det blir en stor förtätning. 

Mötet fastställde att Villaföreningen bör agera och arbeta för att om möjligt hindra att en om och tillbyggnad av Troja 2 kan genomföras enligt de planer som byggherren Ulf Magnusson lagt fram.

På förfrågan från mötet om vad medlemmarna nu kan göra då byggherren har fått ett preliminärt godkännande av detaljplaneändringen, meddelade Åke Hesslekrans, att om Villaföreningen och sakägare vill driva frågan vidare, ska vi vända oss till våra lokala politiker.

Mötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att driva ärendet vidare med acklamation och att företräda medlemmarna i frågan.