Protokoll från Årsmöte med

Fridhems Villaförening

 

 

Datum:   18 mars 2015

Plats:      Andreasgården

 

 1. Ordförande Hanna Söderberg hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat
 2.  Mötet befanns stadgeenligt utlyst. 
 3. Godkändes närvaroförteckning som röstlängd. 
 4. Godkändes utsänd dagordning
 5. Valdes Hanna Söderberg till mötesordförande. 
 6. Utsågs Lars Törngren till mötessekreterare. 
 7. Valdes Louise Andrén och Karin Bunte till justeringsmän tillika rösträknare. 
 8. Föredrogs årsredovisningen med förvaltningsberättelse, samt  resultat- och balansräkning för 2014.

           Noterades att året varit väldigt aktivt för föreningen med bland annat frågor som:

           Parkeringsfrågan, Troja 2, Fibernät och Områdesbevakning.

           Dessutom har föreningens 20-års jubileum firats.

 1. Föredrogs revisionsberättelsen. 
 2. Fastställdes resultat- och balansräkningen för 2014.
 3. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2014. 
 4. Beslöts att styrelsen hädanefter ska bestå av sju ordinarie ledamöter och ingen suppleant. 

13. Till ordförande valdes Torbjörn Brorman. 

 1. Till ordinarie styrelseledamot valdes , Hanna Söderberg samt Madelaine Debrif Hagelborn på två år.
 2. Erik Lidström och Ingela Malmqvist avgick ur styrelsen  vid årsmötet.

 

 

 

 

 1. 16.  Det antecknades att styrelsen härefter har följande sammansättning: 

Ordförande             Torbjörn Brorman                                    vald till årsmötet 2016

Ledamot                 Pål Olson                                                 vald till årsmötet 2016

Ledamot                 Lars Törngren                                           vald till årsmötet 2016

Ledamot                 Louise Andrén                                         vald till årsmötet 2016

Ledamot                 Madelaine Debrif Hagelborn                    vald till årsmötet 2017

Ledamot                 Katarina Fredholm                                   vald till årsmötet 2017

Ledamot                 Hanna Söderberg                                    vald till årsmötet 2017

 

 1. Valdes Johan Dieden till revisor på ett år och Per Nilsson till

revisorssuppleant på ett år.

      18. Omvaldes Karin Ahlgren, Ann-Marie Nilsson och Helene Anderberg 
            att ingå i valberedningen på ett år.

       19. Inga inkomna motioner.

       20. Årsmötet avslutades av Torbjörn Brorman

  

Efter årsmötesförhandlingarna fortsatte mötet med att Louse Andrén berättade om hur tjuven arbetar och när de flesta inbrott sker.

Oktober till december är högsäsong för villainbrott och 50% sker vardagar på eftermiddagen och cirka 20% sker under helgerna. Oftast sker fler inbrott områden med sociala problem och gärningsmännen är oftast mellan 15-22 år.

 

Det som triggar tjuven är när det är

- Undanskymt

- I utkant av kvarter

- Ingen insyn

 

Det som avskräcker tjuven är

- Grannsamverkan

- Frågvisa människor

- Bra skalskydd

- Fönstergaller

- Lås och larm

 

Statistiskt sett sker inbrott endast 10% av inbrotten i villor som hade godkända lås och larm.

 

Torbjörn Brorman redovisade sina kontakter med olika bevakningsföretag gällande områdesbevakningen.

Mötet beslöt att ge styrelsen i uppdrag att driva ärendet vidare och att företräda medlemmarna i frågan.

 

Som avrundning gjorde sångkvartetten Safe and Sound ett mycket uppskattat framträdande.

 

Vid protokollet

 

Lars Törngren

 

Justeras:

 

Louse Andrén                                                           Karin Bunte