Protokoll fört vid årsmöte i Fridhems Villaförening 2016-03-08 på Andreasgården

 

 1. Torbjörn Brorman hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

 2. Mötet fann sig stadgeenligt kallat.

 3. Godkändes bifogad närvaroförteckning som röstlängd.

 4. Godkändes utsänd dagordning.

 5. Valdes Torbjörn Brorman till mötesordförande, Madelaine Debrif Hagelborn till mötessekreterare samt Lars Necking och Lars Törngren att justera protokollet.

 6. Föredrogs årsredovisningen med förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning för 2015 och informerades om att tre medlemsmöten (inklusive årsmöte) och fyra styrelsemöten ägt rum.

 7. Föredrogs revisionsberättelsen för denna.

 8. Fastställdes resultat- och balansräkningen för 2015 (bifogas).

 9. Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

 10. Beslöts att styrelsen skulle bestå av sju ordinarie ledamöter och fyra suppleanter

 11. Omvaldes Torbjörn Brorman till ordförande på två år och Pål Olsson till vice ordförande på två år.

 12. Till ordinarie styrelseledamot valdes Kenneth Andrén, Maddalena Dahlgren båda på två år, samt Jeanette Levin på ett år (ersätter Catharina Fredholm som avgår ur styrelsen)

 13. Det antecknades att ordinarie ledamöter till styrelsen härefter har följande sammansättning:

Ordförande               Torbjörn Brorman                       vald till årsmötet 2018

Vice ordförande        Pål Olsson                                  vald till årsmötet 2018

Ledamot                   Madelaine Debrif  Hagelborn      vald till årsmötet 2017

Ledamot                   Hanna Söderberg                       vald till årsmötet 2017                                 

Ledamot                   Kenneth Andrén                          vald till årsmötet 2018

Ledamot                   Maddalena Dahlgren                  vald till årsmötet 2018

Ledamot                   Jeanette Levin                            vald till årsmötet 2017

Suppleant                  Lars Törngren                           vald till årsmötet 2017

Suppleant                  Ing-Louise Andrén                    vald till årsmötet 2017

Suppleant                  Ingrid Berntsson                       vald till årsmötet 2017

Suppleant                  Jacob Jung                               vald till årsmötet 2017

14. Omvaldes Johan Dieden till revisor på ett år och Per Nilsson till revisorssuppleant på ett år.

15. Omvaldes Karin Ahlgren, Ann-Marie Nilsson och Helene Anderberg att ingå i valberedningen på ett år.

16.Hanna Söderberg avtackade Caroline Nilsson som på grund av ålder inte längre kommer att bistå vid våra medlemsmöten. Därefter överlämnade Torbjörn Brorman en blomsterbukett.

 17.Mötet avslutades av Torbjörn Brorman som lämnade ordet vidare till kvällens gästföreläsare stadsantikvarie Anders Reisnert.

 

 

Vid protokollet:                                                           

 

 

Madelaine Debrif Hagelborn

 

 

Justeras:

 

 

Lars Necking                                                                    Lars Törngren