Välkomna till Fridhem!

Fridhems villaförening startades 1994 med huvudsyfte att slå vakt om boendemiljön. De parkliknande tomterna och de gamla patriciervillorna gör stadsdelen till något alldeles extra, vilket vi som bor här och de som flanerar genom området kan intyga.

Dessa värden är inte självklara. Vi har genom åren förlorat flera av våra vackra och unika villor i området, varav en del har ersatts med flerfamiljshus. Kanske är detta en oundviklig process. Förhållanden vid förra sekelskiftet, när Fridhem på allvar började exploateras, var förvisso annorlunda än idag. Men det vore synd att utradera den karaktär som gör Fridhem så unikt i Malmö.

Fridhems Villaförening verkar för en lugn och trygg boendemiljö. Vi vill skapa en bättre gatu-, trafik- och parkeringssituation därför fungerar vi som en remissinstans mot kommunen och andra aktörer som har en påverkan inom dessa områden.

Föreningens styrelse har en kontinuerlig dialog med bevakningsbolaget som sköter den dagliga områdesbevakningen på Fridhem. Grannsamverkan fungerar som ett starkt komplement till områdesbevakningen.

Styrelsen arrangerar dessutom ett antal medlemsmöten per år där det finns möjligt att lära känna sin grannar. Alla medlemmar är naturligtvis hjärtligt välkomna till våra intressanta och trevliga medlemsmöten. 

Grannsamverkan i Fridhem

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende i ett område samt polisen/ kommunen med syfte att förebygga brott och göra bostadsområdet mindre attraktivt för brottslig verksamhet.

Fridhems villaförening verkar för en lugn och trygg boendemiljö. Genom att sprida kunskap och engagemang tror vi att Fridhemsborna tillsammans effektivt kan motverka och förebygga brottslighet.

Inbrottstjuvarna undviker områden med grannsamverkan

Grannsamverkan har, enligt en undersökning som Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) genomfört, visat sig kunna minska brottsligheten med upp till 26 procent1.

I en intervjuundersökning med personer som begått inbrott svarade 19 av 20 att de var mer försiktiga eller helst undvek områden med aktiv grannsamverkan.

Initiativ: Grannsamverkan i Fridhem

 

 

 

Kommunikationsplattform för Grannsamverkan: Coyards appen

I samband med uppstarten av Grannsamverkan i Fridhem kommer vi att samarbeta med Coyards för att skapa en effektiv kommunikationsplattform.

Så här gör du:

  1. Installera Coyards appen på din smartphone (utan kostnad. Tillgänglig för Android och iOS)
  2. Sök upp gruppen ”Fridhems villaförening” och ansök om att bli inkluderad.
  3. Vänta på bekräftelse på ansökan från styrelsen*

Med Coyards appen kommer Grannsamverkan Fridhems Villaförening kunna:

• Enkelt kommunicera med en eller flera personer

• Rapportera om en misstänkt händelse, stöld, inbrott, skadegörelse etc.

• Få en snabb överblick av brottsrelaterade händelser i dina intresseområden

• Ta del av samhällsviktig information (efterlysningar, brottsrelaterade varningar, naturkatastrofer, trafikproblem etc.) från polis, räddningstjänst och din lokala kommun

 * Vänligen notera att betald medlemsavgift till Fridhems villaförening är en förutsättning för att bli ansluten till gruppen ”Fridhems villaförening”.

OBS – Grannsamverkan sker i samarbete med lokala polismyndigheter. Vid brottslig handling skall polis alltid tillkallas. Grannsamverkan syftar inte till fysisk direktkonfrontation.  

Facebook-grupp

2018-03-11

En facebook grupp har skapats för att enkelt kunna kommunicera med varandra! Kolla:

https://www.facebook.com/Fridhems-Villaf%C3%B6rening-1037444156327538/